Skip to main content
 首页 > 地理风水

秤骨

2020-05-26 14:34:41 浏览:
「称骨论命」称骨测算法是唐代著名的星象预测家袁天罡称骨的预测方法,八字袁天罡称骨测算法同四柱测算一样,能确定一个人一生的吉凶祸福、荣辱盛衰,准确率很高,又便于掌握和运用。一个人出生的年、月、日、时各有定数,年、月、日、时的重量都有具体规定。 秤骨

只要把年、月、日、时的重量加在一起,在这里输入信息经过系统分析就能得到称骨论命,袁天罡称骨,的骨重再按照"称骨测算歌"一查,就可大概确定这个人一生的命运。

称骨算命是算命方法的一种,和生辰八字算命、紫微斗数算命异曲同工,略有不同,虽然都是用出生的时间算命,但比较而言,称骨算命将命运分的比较粗略,只是把命运分为五十一种。

故对命运的考察不细致,不太准确,可以供求测者参考。

袁天罡,唐朝初年益州(今四川成都)人,唐代天文学家、星象学家、预测家,曾在隋朝当盐官令,到了唐朝,为火井令,著有《六壬课》、《五行相书》、《推背图》等。通志的著录,有《易镜玄要》一卷。

出生年重量

甲子一两二钱丙子一两六钱戊子一两五钱庚子七钱壬子五钱

乙丑九钱丁丑八钱己丑七钱辛丑七钱癸丑七钱

丙寅六钱戊寅八钱庚寅九钱壬寅九钱甲寅一两二钱

丁卯七钱己卯一两九钱辛卯一两二钱癸卯一两二钱乙卯八钱

戊辰一两二钱庚辰一两二钱壬辰一两甲辰八钱丙辰八钱

己巳五钱辛巳六钱癸巳七钱乙巳七钱丁巳六钱

庚午九钱壬午八钱甲午一两五钱丙午一两三钱戊午一两九钱

辛未八钱癸未七钱乙未六钱丁未五钱己未六钱

壬申七钱甲申五钱丙申五钱戊申一两四钱庚申八钱

癸酉八钱乙酉一两五钱丁酉一两四钱己酉五钱辛酉一两六钱

甲戌一两五钱丙戌六钱戊戌一两四钱庚戌九钱壬戌一两

乙亥九钱丁亥一两六钱己亥九钱辛亥一两七钱癸亥七钱

出生月重量

正月六钱二月七钱三月一两八钱四月九钱

五月五钱六月一两六钱七月九钱八月一两五钱

九月一两八钱十月八钱冬月九钱腊月五钱

出生日重量

初一五钱初二一两初三八钱初四一两五钱初五一两六钱

初六一两五钱初七八钱初八一两六钱初九八钱初十一两六钱

十一九钱十二一两七钱十三八钱十四一两七钱十五一两

十六八钱十七九钱十八一两八钱十九五钱二十一两五钱

廿一一两廿二九钱廿三八钱廿四九钱廿五一两五钱

廿六一两八钱廿七七钱廿八八钱廿九一两六钱三十六钱

出生时重量

子时一两六钱丑时六钱寅时七钱卯时一两辰时九钱巳时一两六钱

午时一两未时八钱申时八钱酉时九钱戌时六钱亥时六钱

子(23~01)丑(01~03)寅(03~05)卯(05~07)辰(07~09)巳(09~11)

午(11~13)未(13~15)申(15~17)酉(17~19)戌(19~21)亥(21~23)。

计算数值

举将以上查询所得年月日时各骨重数值相加,得出总骨重,然后查询下一栏目之“称骨算命歌诀”。

举例:某人出生在甲子年正月初一子时

甲子年骨重一两二钱,正月骨重六钱,初一日骨重五钱,子时骨重一两六钱。年、月、日、时骨重加在一起为1.2+0.6+0.5+1.6=3.9,故此人总骨重是三两九钱。查看下一栏目三两九钱的“称骨算命歌诀”,这就是此人一生的命运。

上一篇: 2010是什么年

下一篇: 返回列表

相关文章
无相关信息